artykuly budowlane sanitarne malarskie

 

 

 

Wrocław, dn. 20.03.2012r

 

 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

dla wartości zamówienia poniżej/powyżej 200 000 euro

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

 

Zamawiający:

 

Wrocławski Zespół Żłobków

ul. Fabryczna 15

53-609 Wrocław

http://wzz.wroc.pl/

 

Nazwa i numer (znak postępowania) nadane zamówieniu:

 

WZZ/ZP/D-7/2012

Dostawa artykułów budowlanych, sanitarnych, hydraulicznych i malarskich dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania

 

Podstawa unieważnienia:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zmianami), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Numer ogłoszenia: 77644 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76002 - 2012 data 12.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, fax. 71 358 46 47.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
 • W ogłoszeniu jest: czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części 3 Załącznik I - informacje dotyczące ofert Częściowych część 1 Nazwa: materiały budowlane 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SIWZ zestawienie kosztów zadania do zadania nr 1 2) Wspólny słownik kodów CPV: 31.00.00.00-6,31.68.20.00-0, 44.19.00.00-8, 44.19.00.00-0 3)Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 31.12.2012 4) kryterium oceny ofert: najniższa cena część 2 Nazwa: materiały sanitarne i hydrauliczne 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SIWZ zestawienie kosztów zadania do zadania nr 2 2) Wspólny słownik kodów CPV: 29.83.81.00-3, 25.23.20.00-6, 28.50.00.00-7, 28.51.10.00-7, 29.13.14.00-0 3)Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 31.12.2012 4) kryterium oceny ofert: najniższa cena część 3 Nazwa: artykuły malarskie 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SIWZ zestawienie kosztów zadania do zadania nr 3 2) Wspólny słownik kodów CPV: 44.11.14.00-5, 44.80.00.00-8 3)Czas trwania lub termin wykonania: zakończenie: 31.12.2012 4) kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Wrocław: Dostawa artykułów budowlanych, sanitarnych, hydraulicznych i malarskich dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania
Numer ogłoszenia: 76002 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów budowlanych, sanitarnych, hydraulicznych i malarskich dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych (zadanie nr 1) lub/i sanitarnych, hydraulicznych,(zadanie nr 2) lub/i materiałów malarskich (zadanie nr 3) według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego z podziałem na zadania. 2.Szczegółowy wykaz asortymentowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, z podziałem na zadania, Zamawiający zastrzega sobie, iż określone ilości w zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 3) mogą ulec zmniejszeniu. 3.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r. 4.Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki (wraz z dostawą). 5.Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 6.Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w zestawieniu kosztów zadania załącznik nr 3 do SIWZ oraz oferty stanowiącej załącznik nr1 do SIWZ w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XVI.3 niniejszej SIWZ oraz na zasadach wskazanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ 7.Wykonawca może przystąpić do trzech zadań jednocześnie lub z osobna..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.00.00.00-6, 31.68.20.00-0, 44.19.00.00-8, 25.23.20.00-6, 29.83.81.00-3, 28.50.00.00-7, 28.51.10.00-7, 29.13.14.00-0, 44.19.00.00-0, 44.11.14.00-5, 44.80.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art 22 ust 1 PZP wraz z oświadczeniem, iż nie podlega wykluczeniu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, 2) Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 3) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocłąwski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocłąwski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław. Ip Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ

zalacznik 1

zalacznik2

zalacznik 2a

zalacznik 3

zalacznik 4