dokumentacja projektowa

 

   WZZ/ZP/23/2012                                                                                                          Wrocław, 05.03.2012 r.

 

 

Wszyscy oferenci

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji awaryjnego oświetlenia oraz instalacji ppoż wraz z wyłącznikami. Usunięcie braków urządzeń zapobiegających lub służących do usuwania dymu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad w/w projektami w budynkach Wrocławskiego Zespołu Żłobków”, znak sprawy WZZ/ZP/U-10/2012”

Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków na podstawie art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuje o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro, którego przedmiotem było Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji awaryjnego oświetlenia oraz instalacji ppoż w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków w podziale na 4 pakiety w terminie wykonania od dnia podpisania umowy do  30.04.2012 roku.

Wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1: LC Projekt Grzegorz Mazur, Piotr Kozek SC,

Ul. Sołtysowska 12A/106, 31-589 Kraków

Wartość brutto/netto oferty: 

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

8.733,00

7.100,00

8.733,00

7.100,00

8.241,00

6.700,00

8.733,00

7.100,00

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

2.164,80

1.760,00

2.164,80

1.760,00

2.164,80

1.760,00

2.164,80

1.760,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość uzyskanych punktów w każdym pakiecie:  100

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Oferta nr 3:

BO.Projekt Sp.z o.o

Ul. Stęczyńskiego 9/6, 58-100 Świdnica

Wartość brutto/netto oferty: 

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

29.520,00

24.000,00

24.477,00

19.900,00

22.017,00

17.900,00

30.750,00

25.000,00

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

2.706,00

2.200,00

2.460,00

2.000,00

2.460,00

2.000,00

2.706,00

2.200,00

Ilość uzyskanych punktów:    34

Ilość uzyskanych punktów:  40

Ilość uzyskanych punktów:   43

Ilość uzyskanych punktów:   33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 4,5,6

Pracownia Projektowa mgr inż arch. Ewa Ostapińska

ul. Zmorskiego 29, 58-100 Świdnica

Wartość brutto/netto oferty: 

Pakiet nr 1 – oferta 4

Pakiet nr 2- oferta 6

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4 - oferta 5

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

17.712,00

14.400,00

14.022,00

11.400,00

xx

xx

16.531,20

13.440,00

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

2.952,00

2.400,00

2.337,00

1.900,00

xx

xx

2.755,20

2.240,00

Ilość uzyskanych punktów:   53

Ilość uzyskanych punktów:    67

Ilość uzyskanych punktów:     xx

Ilość uzyskanych punktów:     57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 8

Froforma Architektura – Firma Projektowo-Usługowa

Ul. Chopina 25/10, 30-049 Kraków

Pakiet nr 1

Pakiet nr 2

Pakiet nr 3

Pakiet nr 4

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Zadanie nr 1

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

15.990,00

13.000,00

14.760,00

12.000,00

17.220,00

14.000,00

15.990,00

13.000,00

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Zadanie nr 2

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

Cena brutto

cena netto

4.920,00

4.000,00

4.920,00

4.000,00

4.920,00

4.000,00

4.920,00

4.000,00

Ilość uzyskanych punktów:  52

Ilość uzyskanych punktów:   55

Ilość uzyskanych punktów:    47

Ilość uzyskanych punktów:   52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków zawiadamia o wykluczeniu  z postępowania 
i odrzuceniu ofert Wykonawców:

Oferta nr 2: Agencja Projektowo-Usługowa s.c  GRAFO  Jarocki Sławomir i S-ka

ul. Legnicka 116/9, 54-206  Wrocław,

Uzasadnienie faktyczne: brak w ofercie załącznika do oferty: formularza ofertowo-cenowego.

Oferta nr 7:

EMB s.c, Ewa Być, Maciej Być  

Osiedle Parkowe 13 B, 05-462 Wiązowna

Uzasadnienie faktyczne: brak w ofercie załącznika do oferty: formularza ofertowo-cenowego.

Uzasadnienie prawne: art.  24 pkt 2ppkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm).

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie w/w usług zostanie podpisana
w terminie zgodnym z  art. 94 ust.1.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzz.wroc.pl


Wrocław: ZP/U-10/2012 dokumentacja
Numer ogłoszenia: 52614 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/U-10/2012 dokumentacja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: Wykonanie dokumentacji projektowej (projektów instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, projektu wymiany i modernizacji tablicy głównej WLZ z wyposażeniem oraz tablicy podlicznikowej z zabezpieczeniem i wyłącznikiem, a także projektów architektoniczno-budowlanych instalacji oddymiania klatek schodowych, wydzielenia i obudowania klatek schodowych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu) z podziałem na 4 pakiety. Szczegółowy zakres działań w poszczególnych pakietach i zadaniach zawiera załącznik nr 9. Zadanie nr 2: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad w/w projektami w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Uzupełnienia do dokumentacji nie przewidziane w SIWZ

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.80.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z należytą starannością, co najmniej trzech zamówień dokumentacji projektowej o podobnym charakterze w budynkach użyteczności publicznej o wartości minimum 80% składanej oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • dysponowanie minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: - projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, - projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. Posiadane uprawnienia muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 83 poz. 578 ze zm.). Zamawiający dopuszcza łączenie przez poszczególne osoby ich uprawnień (projekt może zatem wykonać 1 osoba posiadająca 3 w/wymienione uprawnienia).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Potwierdzony wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) zmiany stawki podatku VAT, 2) gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie w trakcie trwania umowy obiektu do zarządzania innemu podmiotowi gminnemu, 3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, sekretariat I p..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej w budynku przy ul. Białowieskiej 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1.1 - wykonanie projektu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego według wytycznych zawartych w Zał.nr 1; - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego instalacji oddymiania klatek schodowych, wydzielenia i obudowania klatek schodowych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu według wytycznych zawartych w Załączniku nr 1; - opracowanie dokumentacji projektowej według wytycznych zawartych w Załączniku nr 2; ZADANIE 2.1 - nadzór autorski nad projektem.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej w budynku przy ul. Dokerskiej 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1.2 - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego instalacji oddymiania klatek schodowych, wydzielenia i obudowania klatek schodowych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu według wytycznych zawartych w Załączniku nr 1; - opracowanie dokumentacji projektowej według wytycznych zawartych w Załączniku nr 2; ZADANIE 2.2 - nadzór autorski nad projektem.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej w budynku przy ul. Krowiej 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1.3 - wykonanie projektu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego według wytycznych zawartych w Zał. nr 1; -wykonanie projektu wymiany i modernizacji tablicy głównej WLZ z wyposażeniem oraz tablicy podlicznikowej z zabezpieczeniem i wyłącznikiem według wytycznych zawartych w Załączniku nr 1; - opracowanie dokumentacji projektowej według wytycznych zawartych w Załączniku nr 2; ZADANIE 2.3 - nadzór autorski nad projektem.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Opracowanie dokumentacji projektowej w budynku przy ul. Brodatego 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZADANIE 1.4 - wykonanie projektu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego według wytycznych zawartych w Zał.nr 1; - wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego instalacji oddymiania klatek schodowych, wydzielenia i obudowania klatek schodowych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu według wytycznych zawartych w Załączniku nr 1; - opracowanie dokumentacji projektowej według wytycznych zawartych w Załączniku nr 2; ZADANIE 2.4 - nadzór autorski nad projektem.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.24.80.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ

formularz asortymentowo-cenowy