Dokumentacja techniczna

Wrocław, dnia 14.10.2011r.

 WZZ/ZP/65/2011

 OGŁOSZENIE   O  WYBORZE

 Wrocławski Zespół Żłobków  informuje  iż  przetarg  nieograniczony na : wykonanie usługi-opracowania dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim dotyczącej: PRZEBUDOWY BUDYNKU ŻŁOBKA NR 12 UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 85A WE WROCŁAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW, AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ WSKAZAŃ UŻYTKOWNIKA ZNAK  SPRAWY WZZ/ZP/U- 3 /2011 najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma .

 

 FROFORMA ARHCITEKTURA F.P-U.

ul. Chopina 25/10, 30-049 Kraków

 WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA  Wpłynęło 9 ofert

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

1.

PPK PROKON ul. Kasztanowa 15, 46-053 Suchy Bór

92 250,00

25,33

2.

FROFORMA ARHCITEKTURA F.P-U. ul. Chopina 25/10, 30-049 Kraków

23 370,00

100,00

3.

NEXT-BUD ul. Dąbrówki 27, 59-220 Legnica

34 809,00

odrzucona

4.

PATIO Monika Święcicka Al. Kasztanowa 18-20, Wrocław

69 987,00

33,39

5.

Mirosław Strzelecki ul. Paderewskiego 27, 50-234 Wrocław

55 350,00

42,22

6.

Pracownia Projektowa ul. Kasprowicza 9, 58-300 Wałbrzych

109 470,00

odrzucona

7.

BIODOM Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 16, 58-200 Dzierżoniów

183 270,00

12,75

8.

PPA  ARACO S.C.  ul. Pocztowa 17/19, 53-313 Wrocław

83 640,00

27,94

9.

PP OKNIAŃSCY S.C. ul. Boczna 6/01, 58-100 Świdnica

58 548,00

39,91

Zgodnie z art. 94 ust. 1, 2  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  20.10.2011 

 


 

 

Wrocław: WZZ/ZP/U-3/2011

Numer ogłoszenia: 248137 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/U-3/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przedmiarami i kosztorysem inwestorskim na: PRZEBUDOWĘ BUDYNKU ŻŁOBKA NR 12 UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 85A WE WROCŁAWIU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA PODSTAWIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW, AUDYTU ENERGETYCZNEGO ORAZ WSKAZAŃ UŻYTKOWNIKA.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.WZZ.WROC.PL

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

SIWZ

załączniki

odpowiedzi