Dostawa energii

Wrocław, dnia 24.11.2011r.

WZZ/ZP/24 /2011

Ogłoszenie o wyborze

Wrocławski Zespół Żłobków  informuje  iż  przetarg  nieograniczony  na dostawę energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji dla obiektów WZŻ znak sprawy WZZ/ZP/D-23/2011 ogłoszony dnia 04.11.2011 najkorzystniejszą ofertę złożyła firma .

 WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA  Wpłynęły 2 oferty

ZADANIE  I

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

1.

TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków

352 754,17

100,00

 

 

 

ZADANIE  II

 

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

2.

Przedsiębiorstwo Energetyczne „ESV” S.A. ul. Polna 12, 55-011 Siechnice

22 947,21

100,00

 Zgodnie z art. 94 ust. 1, 2  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 30.11.2011

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Wrocław: Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji dla obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Numer ogłoszenia: 365374 - 2011; data zamieszczenia: 04.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji dla obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji tej energii do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami),polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi przesyłania/ dystrybucji energii elektrycznej, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i postanowieniami siwz. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa odrębne zadania (części): Zadanie nr 1: obejmuje dostawę i sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do 15 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków tj. 15 Żłobków usytuowanych na terenie Wrocławia.. Zadanie nr 2: obejmuje dostawę i sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie do budynku administracyjnego Wrocławskiego Zespołu Żłobków usytuowanego przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 i 2 z charakterystyką poszczególnych punktów poboru energii zawiera załącznik nr 5 do siwz. Szczegółowe zasady określające sposób realizacji zamówienia, zawarte zostały w załączniku nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: - posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży)energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, i - posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia tej energii, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej. lub posiada aktualną podpisaną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej - w przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku Wykonawców nie będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej- nie posiadający koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczenia tej energii, zobowiązani są do złożenia oświadczenie o posiadaniu aktualnej Generalnej Umowy Dystrybucyjnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego OSD (lub aktualną umowę generalną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD)) na świadczenie usług dystrybucyjnych energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej 2.Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. stosowne pełnomocnictwa

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ww ustawy Pzp zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: a) w przypadku wprowadzenia do stosowania nowych Taryf Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz taryfy spółki obrotu Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto w okresie obowiązywania umowy, b) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, c) w przypadku konieczności zmiany mocy umownej, d) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, e) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. Wszelkie zmiany Umowy, za wyjątkiem zmian cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażone na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany danych układów pomiarowo-rozliczeniowych nie wymagają formy aneksu. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: obejmuje dostawę i sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji do 15 obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków tj. 15 Żłobków usytuowanych na terenie Wrocławia..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2: obejmuje dostawę i sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie do budynku administracyjnego Wrocławskiego Zespołu Żłobków usytuowanego przy ul. Fabrycznej 15 we Wrocławiu..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Siwz -energia elektryczna

Opis przedmiotu zamówienia

ODPOWIEDŹ