Dostawa i montaż urządzeń zabawowych

 Wrocław, dnia 1.11.2011r.

WZZ/ZP/ 112 /2011

                                      OGŁOSZENIE   O  WYBORZE

 Dotyczy przetarg  nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń zabawowych służących wyposażeniu placów zabaw na terenie wrocławskich żłobków znak sprawy WZZ/ZP/D-20/2011 ogłoszony dnia 28.10.2011 najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma .

WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA Wpłynęło 11 ofert

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

1.

FIOR Sp. z o.o. ul. Odkrywców 1-/5, 53-212 Wrocław

42 773,99

65,76

2.

AVIS S.C Ekologiczne Place Zabaw Marek Małecki, Karina Małecka ul. Turystyczna 106, 20-230 Lublin

29 704,87

94,69

3.

Biuro Regionalne NOVUM Jolanta Pędzisz Ostrowie 38, 87-400 Golb-Dobrzyń

37 056,21

75,91

4.

ASTRUS Rafał Nagrabecki  ul. Orla 13a/4, 75-727 Koszalin

50 645,25

55,54

5.

MULLer al. Młodych 40, 55-220 Jelcz-Laskowice

42 060,34

66,88

6.

CROQUET S.C. Szczodre ul. Trzebnicka 81 k/Wrocławia 55-095 Mirków

41 329,23

68,06

7.

MAGIC GOLDEN Daniel Gacek ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość

41 934,00

67,06

8.

GREITON Aleksander Nowak ul. Wandy Pawlik 16/4, 48-300 Nysa

28 130,40

100,00

9.

INTER-FLORA Sp. z o.o. ul. Terenowa 40, 52-231 Wrocław

44 711,73

62,91

10.

TOMEX Tomasz Ryzner ul. Poświęcka 17d/30, 51-128 Wrocław

42 816,30

65,70

11.

SATERNUS Sp. z o.o. ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów

66 121,11

42,54

 Zgodnie z art. 94 ust. 1, 2  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  21.11.2011

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzz.wroc.pl


Wrocław: WZZ/ZP/D 20/2011
Numer ogłoszenia: 283713 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/D 20/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawę i montaż urządzeń zabawowych służących wyposażeniu placów zabaw na terenie wrocławskich żłobków.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-8, 37.53.52.10-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga aby każde oferowane urządzenie wyposażenia placu zabaw posiadało certyfikat zgodności z normą PN - EN 1176 wystawiony przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, oraz winny spełniać normy bezpieczeństwa dla dzieci do lat 3

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminów realizacji zamówienia może być dokonana: a) w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie dostawy lub montażu przez Zamawiającego, b) w następstwie przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a które skutkować mogą niemożliwością prowadzenia prac w szczególności w przypadku wystąpienia: - klęsk żywiołowych, które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie montażu, - warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie montażu, w szczególności niskiej temperatury powietrza, gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury), gradobicia, burz z wyładowaniami atmosferycznymi; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1) powyżej, termin wykonania umowy (dostawy i/lub montażu) może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 2) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; 3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy. 4) Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357¹ Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. 5) Nastąpi zmiana obowiązującej stawki vat. Jeśli zmiana stawki vat będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę 6) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy 7) Gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 8) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w innych, niż określone powyżej, sytuacjach mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę kręgu podmiotów, które ubiegają się o to zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż pierwotnie. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) i art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach podanych w istotnych postanowieniach umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

OPIS PRZEDMIOTU

PROJEKT UMOWY

ODPOWIEDZI