Dostawa jaj konsumpcyjnych i naturalnego miodu

Wrocław, dnia 08.02.2012r.

WZZ/ZP/  3  /2012

 OGŁOSZENIE   O  WYBORZE

Wrocławski Zespół Żłobków  informuje  iż  przetarg  nieograniczony na dostawę miodu naturalnego i świeżych jaj kurzych znak sprawy WZZ/ZP/D-3/2012 ogłoszony dnia 23.01. 2012 najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma .

WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA 

dostawa jaj kurzych

Wpłynęły 3 oferty

 

PHUP MIMAR

ul. Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

1.

Grupa Producentów Jajolux Sp. z o.o. Sokołowice 31a, 56-400 Oleśnica

80 547,55

odrzucona

2.

 PHU BLUMAR ul. Komuny Paryskiej 72, 50-452 Wrocław

18 871,39

odrzucona

3.

PHUP MIMAR ul. Zaułek Rogoziński 1/7, 51-116 Wrocław

18 871,40

100,00

 

 WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA

 dostawa miodu Wpłynęły 2 oferty

 

PHUP MIMAR

ul. Zaułek Rogoziński 1/7

51-116 Wrocław

 

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

1.

     

2.

 PHU BLUMAR ul. Komuny Paryskiej 72, 50-452 Wrocław

557,53

odrzucona

3.

PHUP MIMAR ul. Zaułek Rogoziński 1/7, 51-116 Wrocław

1121,40

100,00

Zgodnie z art. 94 ust. 1, 2  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  14.02.2012

 


Wrocław, dnia 30.01.2012r.

 

WZZ/ZP /D-3 /2012

Wszyscy Oferenci

 

Dotyczy postępowania przetarg nieograniczony:,, dostawa naturalnego miodu i świeżych jaj kurzych do zlokalizowanych na terenie miasta Wrocławia  14 żłobków. ZNAK SPRAWY:   WZZ/ZP/D-3/2012.

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm) w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie ilości zamawianych kurzych jaj miodu oraz terminu trwania zamówienia.

Zamawiający zmienia termin wykonania zamówienia  do 31.03.2012

 

Załącznik do siwz:

Nowy opis przedmiotu zamówienia – Miód naturalny, Jaja kurze świeże z naniesionymi zmianami. 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy PZP (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm) Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Składanie ofert do dnia 02.02.2012 do godź 10:00

Otwarcie  ofert do dnia 02.02.2012 do godź 11:00

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzz.wroc.pl


Wrocław: WZZ/ZP/D-3/2012
Numer ogłoszenia: 20147 - 2012; data zamieszczenia: 23.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/D-3/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa naturalnego miodu i jaj konsumpcyjnych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.14.25.00-3, 03.13.21.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 28.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

3. Zamawiający , zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzania: a) Ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); b) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiany możliwe są do wprowadzenia w przypadku gdy istnieje obiektywna konieczność ich wprowadzenia, np.: gdy realizowanie zamówienia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą w rozumieniu art. 357 ze znakiem 1 Kodeksu Cywilnego lub zmiana taka wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszystkie powyższe postanowienia , stanowią wykaz zmian , na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53--609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53--609 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

ZMIANA SIWZ

NOWY ZAŁACZNIK