Dostawa materiałów elektrycznych i budowlanych

                                                                                                                                                                                           Wrocław, dnia 13.02.2012r.

                                                                                                                        OGŁOSZENIE
                                                                                                            o wyborze wykonawcy

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów elektrycznych, budowlanych, sanitarnych i hydraulicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania NR WZZ/ZP/U-2/2012    


Zamawiający – Wrocławski Zespół Żłobków zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. z Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do zadania nr 1, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 3 firmy:

Elektroskandia Polska SA ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań który wykona w/w zadanie za kwotę 55.843,09 zł netto 68.687,00 zł brutto

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w w/w zadaniu najwyższa ilość punktów tj. za kryterium
„cena” 100 pkt., proponując najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w ww. postępowaniu zostały złożone oferty firm:

 Oferta nr 1:     Przedsiębiorstwo el12 Sp. Z o.o. ul. Św. Anny 5 45-117 Opole, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 99,59 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 2: INSTEL SP Spółka Komandytowa ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 84,60 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ


Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. z Nr 113, poz. 759 ze zm) Wrocławski Zespół Żłobków unieważnia przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych (zadanie nr 2). Przyczyną unieważnienia jest brak ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu i zaprasza firmę
Elektroskandia Polska SA ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań do podpisania umowy w dniu 21 lutego 2012r w siedzibie Zamawiającego WZZ ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław w godzinach 12.00-14.00


Wrocław 01.02.2012r.


Do wszystkich którzy pobrali SIWZ


Dotyczy:
Przetargu nieograniczonego na zakup artykułów elektrycznych, budowlanych, sanitarnych i hydraulicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania NR WZZ/ZP/D-1/2012Zamawiający Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. z 2010r. Dz. U Nr 113 poz. 759 ze zmianami) – wprowadza zmiany w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie ilości i różnorodności asortymentu do zadania nr 2
ZAŁĄCZNIK NR 3 PO ZMIANACH (zadanie nr 2)


Biorąc pod uwagę, iż w/w wymagają dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach ma zastosowanie art. 38 ust. 6 Ustawy PZP, tj. przedłużenia terminu. Zamawiający przedłuża termin składania ofert.Składanie ofert do dnia 06.02.2012 do godź 09:30

Otwarcie  ofert do dnia 06.02.2012 do godź 10:00

 załącznik nr 3 po nowelizacji

 

Wrocław: Dostawa artykułów elektrycznych, budowlanych, sanitarnych i hydraulicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania.
Numer ogłoszenia: 22184 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów elektrycznych, budowlanych, sanitarnych i hydraulicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych sanitarnych, hydraulicznych, ślusarskich oraz drobnych materiałów budowlanych według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 2.Szczegółowy wykaz asortymentowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, z podziałem na zadania, Zamawiający zastrzega sobie, iż określone ilości w zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 3) mogą ulec zmniejszeniu. 3.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r. 4.Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki (wraz z dostawą). 5.Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 6.Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w zestawieniu kosztów zadania załącznik nr 3 do SIWZ oraz oferty stanowiącej załącznik nr1 do SIWZ w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XVI.3 niniejszej SIWZ oraz na zasadach wskazanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ 7.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające na w/w zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 6 Prawo Zamówień Publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.68.00.00-6, 31.68.10.00-3, 31.00.00.00-6, 31.68.20.00-0, 44.19.00.00-8, 25.23.20.00-6, 29.83.81.00-3, 28.50.00.00-7, 28.51.10.00-7, 29.13.14.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu, dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oswiadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z tresci załaczonych dokumentów musi jednoznacznie wynikac, iz ww warunki Wykonawca spełnił.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, dwa zamówienia polegające na dostawie wyrobów podobnego rodzaju, o wartości minimum 50% wartości składanej oferty. nek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy, w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: a) przedłużenia terminu realizacji w następujących sytuacjach: - zawieszenia usług przez Zamawiającego, - z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej, - w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. b) inne zmiany: - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego, - jeżeli nastąpi ustawowa zmiana przepisów podatkowych, w tym wysokości podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury ( powstania obowiązku podatkowego ). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy. 2. Warunki dokonywania zmian : a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul Fabryczna 15 53-609 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul Fabryczna 15 53-609 Wrocław Sekretariat Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

SIWZ

Załacznik 1

Załacznik 2

Załacznik 2A

Załacznik 3

Załacznik 4

Załacznik 5

Informacja

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania i odpowiedzi