dostawa materialow hydraulicznych sanitarnych budowlanych

 

 

 

Wrocław, dn. 05.03.2012r

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
dla wartości zamówienia poniżej/powyżej 200 000 euro
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego


Zamawiający:

Wrocławski Zespół Żłobków
ul. Fabryczna 15
53-609 Wrocław
http://wzz.wroc.pl/

Nazwa i numer (znak postępowania) nadane zamówieniu:

WZZ/ZP/D-6/2012
Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych i hydraulicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków

Podstawa unieważnienia:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759 ze zmianami), gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 


 

Wrocław: Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych i hydraulicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Numer ogłoszenia: 55996 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych i hydraulicznych dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów sanitarnych, hydraulicznych, ślusarskich oraz drobnych materiałów budowlanych według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w ilości wskazanej w zestawieniu kosztów zadania oraz na zasadach wskazanych w projekcie umowy . 2.Szczegółowy wykaz asortymentowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, iż określone ilości w zestawieniu kosztów zadania (załącznik nr 3) mogą ulec zmniejszeniu. 3.Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r. 4.Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki (wraz z dostawą). 5.Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 6.Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w zestawieniu kosztów zadania załącznik nr 3 do SIWZ oraz oferty stanowiącej załącznik nr1 do SIWZ w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XVI.3 niniejszej SIWZ oraz na zasadach wskazanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ 7.Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.19.00.00-8, 25.23.20.00-6, 29.83.81.00-3, 28.50.00.00-7, 28.51.10.00-7, 29.13.14.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie zgodnie z formuła spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy, w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: a) przedłużenia terminu realizacji w następujących sytuacjach: - zawieszenia usług przez Zamawiającego, - z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej, - w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. b) inne zmiany: - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego, - jeżeli nastąpi ustawowa zmiana przepisów podatkowych, w tym wysokości podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury ( powstania obowiązku podatkowego ). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy. 2. Warunki dokonywania zmian : a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul Fabryczna 15 53-609 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul Fabryczna 15 53-609 Wrocław Ip sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

załącznik nr1

załącznik nr 2

załącznik nr 2a

załącznik nr 3

załącznik nr 4