dostawa sprzętu ogrodniczego

 

 

 

WZZ/ZP/122/2011                                                                           Wrocław, 6.12.2011 r.

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn. ,,Dostawa sprzętu ogrodniczego na potrzeby Wrocławskiego Zespołu Żłobków”, znak sprawy WZZ/ZP –D-27/2011”

 

Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków na podstawie art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuje o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 euro, którego przedmiotem była Dostawa sprzętu ogrodniczego, porządkowego, urządzeń i narzędzi koniecznych do bieżącej konserwacji mienia  Wrocławskiego Zespołu Żłobków w podziale na 3 części
w ilościach wymienionych w załączniku w terminie do 20.grudnia 2011 roku  transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Pakiet nr 1 – dostawa odśnieżarek

Wybrano ofertę firmy:

Hortico Spółka Akcyjna, ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

Wybrana oferta uzyskała 100 punktów i jest zgodna z warunkami SIWZ.

Wartość pakietu: 11.682,13 zł brutto.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP umowa zostanie podpisana niezwłocznie.

Pakiet nr 2 – dostawa elektronarzędzi

Pakiet został unieważniony

Uzasadnienie:

Na pakiet nr 2 wpłynęły 3 oferty:

Oferta nr 1: Sklep Ogrodniczy Flor-Fabo, Artur Żełobowski, ul. Sikorskiego 62, 11-400 Kętrzyn

Uzasadnienie faktyczne: Oferta w poz. Nr 2 – odkurzacz do zbierania liści spalinowy, moc silnika 5-7 KM niezgodny z warunkami SIWZ. Wykonawca zaoferował odkurzacz o mocy
4 KM.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Oferta nr 2: Firma Pajm.PL Kaźmierczak Paweł Dariusz, ul. Wiatraczna 2/1, 26-680 Wierzbica

Uzasadnienie faktyczne: oferta w poz. Nr 15 – rozdrabniarka do gałęzi moc 2,8kW, pojemnik 40-60 l niezgodna z warunkami SIWZ. Wykonawca zaoferował rozdrabniarkę o mocy
1,8 kW.

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

Oferta nr 3: firma Hortico Spółka Akcyjna, ul. Giełdowa 12H, 52-437 Wrocław

Oferta została odrzucona

Uzasadnienie faktyczne: oferowana cena przewyższa możliwości finansowe Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Pakiet Nr 3 – narzędzia ogrodnicze

Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu do  upływu terminu składania ofert 
w pakiecie nr 3 nie została złożona żadna oferta.  W związku z powyższym Zamawiający –Wrocławski Zespół Żłobków- unieważnia postępowanie w tym pakiecie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

 

 

 

 

WZZ/ZP/D-27/2011 Dostawa sprzętu ogrodniczego, porządkowego, urządzeń i narzędzi koniecznych do bieżącej konserwacji mienia
Numer ogłoszenia: 395662 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/D-27/2011 Dostawa sprzętu ogrodniczego, porządkowego, urządzeń i narzędzi koniecznych do bieżącej konserwacji mienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu ogrodniczego, porządkowego, urządzeń i narzędzi koniecznych do bieżącej konserwacji mienia Wrocławskiego Zespołu Żłobków w ilościach wymienionych w zał. Nr 1 w okresie do 15.12.2011 r. transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • sprzęt ogrodniczy, porządkowy, urządzenia i narzędzia

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.23.70.00-2, 42.90.00.00-5, 42.99.91.00-6, 43.80.00.00-1, 43.81.10.00-1, 43.81.20.00-8, 43.83.00.00-0, 44.51.12.00-7, 44.51.13.00-8, 42.65.10.00-9, 16.31.11.00-1, 16.16.00.00-4, 44.42.32.00-3, 31.22.48.10-3, 18.14.10.00-9, 18.14.10.00-9, 24.45.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Potwierdzone wykonanie w ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, to w tym okresie minimum 2 zamówień o podobnym charakterze, list referencyjny lub rekomendacja, że usługi zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zatwierdzony projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT, (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla dostaw objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy,których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). 2.Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie przedmiotowym, polegające na: a) zastąpieniu produktu objętego umową odpowiednikiem o nie gorszej jakości, w przypadku: - zaprzestania wytwarzania wyrobów objętych umową, pod warunkiem zachowania ceny nie wyższej niż cena wyrobu objętego umową. - przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem zaproponowania ceny nie niższej od ceny wyrobu objętego umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, Sektretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa odśnieżarek spalinowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżarka spalinowa kompaktowa - kołowa, moc 8,5-10 KM, odległość wyrzutu - 1 do 12 m, ręczna regulacja wyrzutu, szer. odśnieżania min 68 cm, wys. odśnieżania 20 cm, poj.zbiornika paliwa 1,4 - 1,9 , poj.miski olejowej 0,5 cicha, ekologiczna, wyposażona w silnik o niskiej wibracji , napęd 6 biegów przód i 2 biegi tył,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.23.70.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup sprzętu i urządzeń ogrodniczych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg. formularza asortymentowo-cenowego będącego załącznikiem nr 1 do oferty.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.90.00.00-5, 43.83.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup narzędzi ogrodniczych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: wg formularza asortymentowo-cenowego będącego załącznikiem nr 1 do oferty.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.16.00.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 SIWZ

formularz asort-cenowy

odpowiedzi