papier higieniczny

 

WZZ/ZP/18/2012                                                                             Wrocław, 27.02.2012 r.

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn. ,,Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych na potrzeby Wrocławskiego Zespołu Żłobków”, znak sprawy WZZ/ZP/D-5//2012”

Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków na podstawie art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuje o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była sukcesywna Dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych wg bieżących potrzeby Zamawiającego w  terminie do 31.12.2012 r. w ilościach wymienionych w formularzu asortymentowo-cenowym transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Wybrano ofertę firmy:

Hurtownia Benita Grażyna Błasiak,

 ul. Parkowa 12, 56-400 Oleśnica

Wybrana oferta w kryterium „cena“ uzyskała 90 punktów i jest zgodna z warunkami SIWZ,
w kryterium „jakość“ oferta uzyskała 10 punktów. Łączna ilość punktów wynosi 100.

Wartość oferty (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej)  wynosi :

Brutto: 46.717,75 zł, netto: 37.981,90 zł.

Oferta firmy PHU Elvira, 

ul. Przybyszewskiego 20, 51-151 Wrocław

uzyskała w kryterium „cena“  87,30 punktów, w kryterium „jakość“ 10 pkt (obydwie Hurtownie złożyły oferty na produkty o bardzo dobrej jakosci). Łączna ilość punktów wynosi 97,30.

Wartość oferty wynosi: Brutto: 48.031,09 zł, netto: 39.049,67zł

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta zgodnie z zapisem art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

 =======================

Uwaga na skorygowany formularz asortymentowo - cenowy !!!

Wrocław, 17.02.2012 r.

 

 

                                                                                              Wszyscy oferenci

 

 

Dotyczy przetargu na: na zakup papieru toaletowego i ręczników papierowych, sprawa nr  WZZ/ZP/D-5/2012

 

 

Zgodnie z art. 38 pkt ustawy z dnia    29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Wrocławski Zespół Żłobków odpowiada na zadane pytania i koryguje załącznik do formularza oferty: formularz asortymentowo-cenowy.

 

Pytania Wykonawcy nr 1:

 

Pytanie  nr 1  dot: poz. 7 formularz as. cenowy:

Ręczniki papierowe nie występują w podanej wysokości 26-30 cm, natomiast występują czyściwa pakowane po 2 rolki na rolce ok. 300 m czyściwa. Czy Zamawiającemu chodzi o takie czyściwo?

 

Odpowiedź:

Zamawiający podaje dokładne parametry ręczników /czyściwa bezpyłowego:    wysokość rolki: 24 cm, wykonane ze 100% celulozy klejonej, bądź 80% pulpy celulozowej i 20% polipropylenu, białe, dwuwarstwowe,  dł. rolki 240 m, gramatura 2x18-20 g/m2 Zamawiający nie określa ilości rolek w opakowaniu zbiorczym. Zamawiający prosi o porównanie odpowiedzi na pytanie z odpowiedzią nr 9 Wykonawcy nr 2.

 

Pytanie  nr 2:

Czy jako próbkę należy dostarczyć całą belę czyściwa, czy mogą być same listki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jako próbki wystarczy kilka listków w ilości umożliwiającej ocenę jakości.

 

Pytania Wykonawcy nr 2:

 

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści papier toaletowy  o wysokości 9,7cm oraz gramaturze 2x15,8g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier o wysokości 9,7 cm, gramatura winna być jednak 2x 18-20 g/m2

 

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści ręcznik kuchenny o wysokości rolki 23cm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający informuje, że minimalna wysokość ręcznika winna być  20 cm, w związku z tym dopuszcza ręczniki o wysokości 23 cm.

 

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści ręcznik w roli centralnego dozowania 1 warstwowy z celulozy i makulatury, biały, o średnicy 14cm, o gramaturze 1x22,5g/m2, bez perforacji ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający dopuszcza jedynie ręczniki wykonane ze 100% celulozy, 2 warstwowe, do podajnika o średnicy 13,5 cm, z perforacją i z wymaganą gramaturą (2x18-20g/m2).

 

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści ręcznik w roli centralnego dozowania 2 warstwowy z celulozy i makulatury, biały, o średnicy 14cm, o gramaturze 2x19,5g/m2?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający dopuszcza jedynie ręczniki wykonane ze 100% celulozy, 2 warstwowe, do podajnika o średnicy 13,5 cm, z perforacją i z wymaganą gramaturą( 2x18-20g/m2) .

 

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści papier toaletowy, o średnicy 18cm, o gramaturze 2x16g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier o średnicy 18 cm, gramatura winna być jednak 2x18-20g/m2?

 

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści ręcznik w roli centralnego dozowania 1 warstwowy z celulozy i makulatury, biały, o średnicy 19cm, o gramaturze 1x22,5g/m2, bez perforacji ?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający dopuszcza jedynie ręczniki wykonane ze 100% celulozy, 2 warstwowe, do podajnika o średnicy 20 cm, z perforacją i z wymaganą gramaturą 2x18-20g/m2.

 

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający w pozycji nr 5 dopuści ręcznik w roli centralnego dozowania 2 warstwowy z celulozy i makulatury, biały, o średnicy 19cm, o gramaturze 2x26g/m2?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający dopuszcza jedynie ręczniki wykonane ze 100% celulozy, 2 warstwowe, do podajnika o średnicy 20 cm, z perforacją i z wymaganą gramaturą 2x18-20g/m2.

 

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający w pozycji nr 6 dopuści ręcznik składany ZZ o gramaturze 2x 20,5g/m2, pakowany w kartonie po 15 paczek, z których każda ma po 170 listków, w przeliczeniu na wymaganą przez Zamawiającego ilość?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ręczniki o podanych wyżej parametrach w przeliczeniu na wymaganą przez Zamawiającego ilość.

 

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający w pozycji nr 7 dopuści ręcznik w roli centralnego dozowania 2 warstwowy z celulozy i makulatury, biały, o wysokości  rolki 24,5cm, o średnicy 19cm, o długości rolki 160m, o gramaturze 2x19,5g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podaje dokładne parametry ręczników /czyściwa bezpyłowego: wysokość rolki: min.24 cm, wykonane ze 100% celulozy klejonej, bądź 80% pulpy celulozowej i 20% polipropylenu, białe, dwuwarstwowe,  dł. rolki 240 m, gramatura 2x18-20 g/m2. Zamawiający dopuszcza inne długości rolek tak, aby łączna długość papieru/czyściwa wynosiła 300 rolek x 240m = 72.000 m. W państwa ofercie oznaczałoby to 450 rolek.

 

Zamawiający zwraca uwagę, że przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: cena 90%, jakość 10%.                                                  

 

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Zamawiający zawiadamia, że  nie  przedłuża terminu składania ofert.

 

Wrocław: WZZ/ZP/D-5/2012 papier higieniczny
Numer ogłoszenia: 45886 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/D-5/2012 papier higieniczny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych na wskazane adresy Wrocławskiego Zespołu Żłobków w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2012 roku transportem Wykonawcy lub na jego koszt..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • dostawa papieru i ręczników i artykułów podobnych w przypadku nieprzewidzianych, dodatkowych potrzeb

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • wykonanie z należytą starannością, co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie produktów o podobnym rodzaju o wartości minimum 80% składanej oferty w okresie ostatnich 3 lat, lub jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zatwierdzony wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jakość - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie przedmiotowym, polegające na: a) zastąpieniu produktu objętego umową odpowiednikiem o nie gorszej jakości, w przypadku: - zaprzestania wytwarzania wyrobów objętych umową, pod warunkiem zachowania ceny nie wyższej niż cena wyrobu objętego umową. - przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem zaproponowania ceny nie wyższej od ceny wyrobu objętego umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

formularz asortymentowo-cenowy