pomiary elektryczne

Wrocław, 16.02.2012 r.

 Wszyscy oferenci

 INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn. ,,Usługi w zakresie okresowych pomiarów ochronnych rezystancji instalacji elektrycznej w obiektach  Wrocławskiego Zespołu Żłobków”, znak sprawy WZZ/ZP/U-5/2012”

Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków na podstawie art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuje o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro, którego przedmiotem były Usługi w zakresie okresowych pomiarów ochronnych rezystancji instalacji elektrycznej w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 roku.

Wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1: Complex Rafał Gajda ul. Kwiska 158 54-210 Wrocław

Wartość brutto/netto oferty:  12.249,57/9.959,00 zł

Ilość punktów za wartość oferty:  95

Stawka brutto/netto za 1 punkt pomiarowy: 36,90/30,00 zł

Ilość punktów za 1 punkt pomiarowy: 0,36

Łączna ilość punktów  95,36, oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Wartość oferty w zł netto/brutto

Ilość punktów za wartość oferty

Stawka w zł netto/brutto za pkt pomiarowy

Ilość punktów za wartość oferty

Łączna ilość punktów

2

Eltrix Piotr Sankowski,

Sienkiewicza 31, 99-100 Łęczyca

18.000

/22.140,00

 

52,56

 

8,00/9,84

 

1,37

 

53,93

3

B.K. Oświęcimscy ul. Kilińskiego 48 17-100 Bielsk Podlaski

32.000,00

/39.360,00

 

29,56

 

10,00/12,30

 

1,09

 

30,55

4

Zambud S.C. ul. Starograniczna 32 54-231 Wrocław

18.900,00/

23.247,00

 

50,06

100,00/

123,00

 

0,11

 

50,17

6

Amper Grzegorz Paczkowski Os. Słowackiego 8/25 64-510 Wronki

 

13.336,00/

16.403,28

 

70,94

 

2,19/2,69

 

5

 

75,94

8

Elnet Servis Maciej Piotrowski ul. Kilińskiego 2 59-220 Legnica

 

11.480,00/

14.120,40

 

82,41

15,00/

18,45

 

0,73

 

83,14

9

Pirobud Sp. z o.o ul. Ludowa 60 58-304 Wałbrzych

 

21.200,00/

26.076,00

 

44,63

200,00/

246,00

 

0,05

 

44,68

 

Jednocześnie Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków zawiadamia o odrzuceniu z postępowania  oferty spółki Acorr Sp. z o.o., ul. Mokotowska 15A, 00-640 Warszawa.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca złożył 2 oferty: ofertę nr 7 na kwotę brutto/netto 52.521,00 /42.700,00  zł + 492,00/400,00 zł brutto/netto  za każdy dodatkowy punkt pomiarowy,

Ofertę nr 5 na kwotę 22.632,00/18.400,00 zł brutto/netto + 3,07/2,50 zł brutto/netto za każdy dodatkowy punkt pomiarowy.

Podstawa prawna:

art. 82 pkt 1 w powiązaniu z art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie w/w usług zostanie podpisana
w terminie zgodnym z  art. 94 ust.1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzz.wroc.pl


Wrocław: WZZ/ZP/U-5/2012 pomiary elektryczne
Numer ogłoszenia: 36516 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/U-5/2012 pomiary elektryczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obiektach WZZ do 31.12.2012 roku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Pomiary nowych podłączeń

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający n ie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonanie minimum 2 zamówień o podobnym charakterze o wartości min. 80% składanej oferty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dysponowanie minimum 2 osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z ważnymi uprawnieniami, tj. świadectwami kwalifikacyjnymi SEP uprawniającymi do wykonywania pomiarów na stanowisku EKSPLOATACJI E1 w zakresie kontrolno-pomiarowym Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1KV, 7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego oraz co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pomiarów na stanowisku DOZORU D1 w zakresie kontrolno-pomiarowym Grupa 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną: 2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1KV, 7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, uzyskanych zgodnie z Rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28.03.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 828). Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia dla 1 osoby stanowiska Eksploatacji ze stanowiskiem Dozoru.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zatwierdzony projekt umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z ustawą Pzp w następujących przypadkach: 1) zmiany przeznaczenia obiektu, 2) zmiany stawki podatku VAT, 3) gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie w trakcie trwania umowy obiektu do zarządzania innemu podmiotowi gminnemu, 4) działania siły wyższej i osób trzecich. 2. W przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku, - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 SIWZ 

formularz as cenowy