przeglądy gazowe

WZZ/ZP/20/2012                                                                                                             Wrocław, 29.02.2012 r.

 

 

Wszyscy oferenci

 

INFORMACJA  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania pn. ,,Usługi w zakresie przeprowadzenia przeglądów instalacji gazowych i przynależnych urządzeń w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków”, znak sprawy WZZ/ZP/U-9/2012”

Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków na podstawie art. 92 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  informuje o wyniku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 200.000 euro, którego przedmiotem były Usługi w zakresie przeprowadzenia przeglądów instalacji gazowych i przynależnych urządzeń w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 roku.

Wybrano ofertę Wykonawcy:

Oferta nr 1: Complex Rafał Gajda ul. Kwiska 158 54-210 Wrocław

Wartość brutto/netto oferty:  1.751,52/1.424,00 zł

Ilość uzyskanych punktów:  100

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Pozostałe oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy

Wartość oferty w zł netto

Wartość oferty w zł brutto

Ilość punktów za wartość oferty

1

PHU Paweł Piekarski,

ul. Graniczna 36,

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

2.384,00

 

2.932,32

 

60

3

Instalator Adam Olczak, ul. Strumykowa 4 a

63-500 Ostrzeszów

 

1.700,00

 

2.091,00

 

84

4

Elnet Servis Maciej Piotrowski ul. Kilińskiego 2

59-220 Legnica

 

3.520,00

 

4,329,60

 

40

6

PHU Specbud Anrzej Boczar, ul. Jedności Narodowej 97c/1 50-301 Wrocław

 

2.080,00

 

2.558,40

 

30

 

Jednocześnie Dyrektor Wrocławskiego Zespołu Żłobków zawiadamia o wykluczeniu  z postępowania   Wykonawców:

Oferta nr 5

Infopol Rafał Szczerba

Ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie dołączył do oferty:

- wykazu zrealizowanych usług + dokumentu potwierdzającego prawidłowe ich wykonanie

- wykazu osób wykonujących przeglądy  

i nie uzupełnił ich pomimo pisemnego wezwania.

Podstawa prawna:

art.  24 pkt 2ppkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

Oferta nr 6

Infopolgaz Marlena Handel- Szczerba

Ul. Fabryczna 10, 41-909 Bytom

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie dołączył do oferty:

- wykazu zrealizowanych usług + dokumentu potwierdzającego prawidłowe ich wykonanie

i nie uzupełnił ich pomimo pisemnego wezwania.

Podstawa prawna:

art.  24 pkt 2ppkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.

Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie w/w usług zostanie podpisana
w terminie zgodnym z  art. 94 ust.1.2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

 

 

 

=============================

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzz.wroc.pl


Wrocław: WZZ/ZP/U-9/2012 przeglądy gazowe
Numer ogłoszenia: 45768 - 2012; data zamieszczenia: 15.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/U-9/2012 przeglądy gazowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są: 1) usługi w w zakresie przeglądów instalacji gazowej i przynależnych urządzeń, zgodnie z załączonym harmonogramem w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r. w 15 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków, zgodnie z artykułem 62 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.), 2) określenie w % stopnia zużycia każdego urządzenia gazowego w formie załącznika do protokołu z przeglądu technicznego, 3) dokonywanie wpisów z każdorazowego przeglądu w książce obiektu przez pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednie uprawnienia. 4) przekazanie 2 egzemplarzy protokołów z każdego przeglądu do Wrocławskiego Zespołu Żłobków przy ul. Fabrycznej 15 w ciągu 3 dni od dokonania przeglądu, 5) pisemne zgłoszenie Zamawiającemu wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji i urządzeń gazowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przeglądy urządzeń nowo zakupionych (w razie potrzeby)

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.61.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług o podobnym charakterze o wartości minimum 80% składanej oferty.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponuje minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji i urządzeń gazowych na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją przedmiotowych urządzeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zatwierdzony wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zgodnie z ustawą Pzp w następujących przypadkach: 1) zmiany przeznaczenia obiektu, 2) zmiany stawki podatku VAT, 3) gdy ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie w trakcie trwania umowy obiektu do zarządzania innemu podmiotowi gminnemu, 4) działania siły wyższej i osób trzecich.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

SIWZ

formularz as. cenowy