Dostawa laptopów, oprogramowania i urządzeń komputerowych

  Wrocław, dnia 09.12.2011r.

WZZ/ZP/ 126 /2011

OGŁOSZENIE   O  WYBORZE

 

Wrocławski Zespół Żłobków  informuje  iż  przetarg  nieograniczony  na dostawę:  laptopów, oprogramowania i urządzeń komputerowych dla Wrocławskiego Zespołu Żłobków znak sprawy WZZ/ZP/D-29/2011  ogłoszony dnia 29.11.2011 wygrała firma:

 

Intertrading  Systems

Technology Sp. z o.o. O/Wrocław

ul. Legnicka 56

54-204 Wrocław

 WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA

 Wpłynęły  cztery  oferty

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość

punktów

1.

Maxikomp S.C.  ul. Królewiecka 25 paw 1, 09-402 Płock

25 678,82

odrzucona

2.

Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o.

ul. Powstańców  Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra

20 698,67

odrzucona

3.

Intertrading Systems Technology Sp. z o.o. O/Wrocław

 ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

24 940,71

100,00

4.

MIR-BET  Mirosław Buda ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław

25 281,42

98,65

 

Odrzucono ofertę Wykonawcy 1:

 1. Maxikomp S.C.  ul. Królewiecka 25 paw 1, 09-402 Płock

Uzasadnienie- wszystkie dokumenty zawarte w ofercie są nie podpisane i nie opieczętowane , a błędy te nie podlegają poprawie i wezwaniu do uzupełnienia co skutkuje koniecznością odrzucenia oferty. Uzasadnienie prawne: art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Odrzucono ofertę Wykonawcy 2:

 1. Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. ul. Powstańców  Wielkopolskich 20,

58-500 Jelenia Góra

Uzasadnienie- Sprzęt zaoferowany w załączniku do oferty w poz.2 nie spełnia wymagań zawartych w siwz co skutkuje koniecznością odrzucenia oferty. Uzasadnienie prawne: art.  89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 15.12.2011


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

wzz.wroc.pl


Wrocław: WZZ/ZP/D 29/2011
Numer ogłoszenia: 312357 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/D 29/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego/laptop 3 szt., drukarka 1 szt. , urządzenie wielofunkcyjne 2 szt. , program antywirusowy 66, MS Office 20113, akcesoria komputerowe..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy również w przypadku: 1) zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 2) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, 3) zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ

ZAŁĄCZNIK

UWAGA ODPOWIEDZI I ZMIANA SIWZ