Regulamin porządkowy żłobka

REGULAMIN  PORZĄDKOWY ŻŁOBKA


1.    Żłobek jest komórką organizacyjną Wrocławskiego Zespołu Żłobków przeznaczoną do realizacji usług: opiekuńczych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych  dla dzieci zdrowych w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat. Służy Rodzicom/Opiekunom prawnym dzieci zainteresowanym korzystaniem z usług żłobkowych na zasadzie powszechnej dostępności i funkcjonuje od poniedziałku do piątku z miesięczną przerwą wakacyjną.
2.    Do zasadniczych zadań żłobka należy zapewnienie dziecku w czasie jego pobytu warunków bytowania jak najbardziej zbliżonych do domowych, a w szczególności:
- opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej,
- stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego,
- zapewnienie bezpieczeństwa i udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- zapewnienie odpowiedniego, stosownego do wieku wyżywienia, którego zakres obejmuje co najmniej 3 posiłki dziennie.
3.    Przyjmowanie dzieci do żłobka odbywa się w godzinach: 6.00 – 8.00. Wydawanie dzieci w godz. 14.00 - 17.00. Wrocławski Zespół Żłobków oferuje 3 pakiety godzinowe pobytu dzieci w żłobku: 8 godzin, 9 godzin, 10 godzin – w zależności od zgłoszonych potrzeb Rodziców/Opiekunów prawnych.
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko może być przyjęte do żłobka po godz. 8.00, po uprzednim - pisemnym uzyskaniu zgody Kierownika żłobka.
5.    Przyprowadzać i odbierać dziecko mogą: Rodzice/Opiekunowie prawni lub osoby pełnoletnie - pisemnie upoważnione, legitymujące się dokumentem tożsamości zawierającym zdjęcie i numer PESEL.
6.    Dziecko nieobecne do 15 dnia miesiąca i nieusprawiedliwione w tym terminie zostaje skreślone z ewidencji dzieci uczęszczających do żłobka.
7.    Po przebytej chorobie dziecko może uczęszczać do żłobka, po przedłożeniu przez Rodziców/Opiekunów prawnych oświadczenia lub zaświadczenia  lekarskiego
o stanie jego zdrowia.
8.    Obecność Rodziców/Opiekunów prawnych na zebraniach organizacyjnych żłobka jest obowiązkowa.
9.    W żłobku może być powołana jako organ społeczny Rada Rodziców spośród Rodziców i Opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka. Skład i zakres uprawnień  określi Regulamin Rady Rodziców.
10.    Żłobek, w związku z prowadzoną działalnością statutową objęty jest ubezpieczeniem OC. Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków jest dobrowolne i leży w gestii Rodziców/Opiekunów prawnych.
11.    Personel żłobka nie podaje dzieciom przebywającym w żłobku  żadnych leków.
12.     Do żywienia dzieci stosowane są wyłącznie produkty żywnościowe żłobka.
13.     O każdej zmianie miejsca zamieszkania i telefonu kontaktowego Rodziców/Opiekunów prawnych należy zawiadomić Kierownika żłobka.
14.     Opłaty za żłobek należy uiszczać z góry za dany miesiąc – przelewem na konto,
w terminach i kwotach wynikających z umowy i podanych przez Kierownika żłobka – najpóźniej do 15-tego dnia każdego miesiąca (decyduje data wpływu na konto) pod rygorem rozwiązania umowy o świadczeniu usług żłobka.
15.    W ciągu roku kalendarzowego Rodzicom/Opiekunom przysługuje jednorazowe zwolnienie od uiszczania opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w związku
z miesięczną nieobecnością dziecka wynikającą z przerwy wakacyjnej. Żłobek nie gwarantuje opieki nad dzieckiem w okresie przerwy wakacyjnej żłobka.
16.     Za pozostawione bez zabezpieczenia rzeczy oraz wózki w miejscu innym, niż wskazane – kierownictwo żłobka nie ponosi odpowiedzialności.
17.    Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje Rodziców/Opiekunów prawnych w zakresie opieki, pielęgnacji, wychowania i edukacji dziecka należy zgłaszać Kierownikowi żłobka.
18.     Regulamin opracowano na podstawie ustawy z 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. 2016. 157); Uchwały nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia z 19 maja 2011 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu   zmienionej uchwałami:  nr XIII/249/11 z 7 lipca 2011, Nr XVI/283/11 z dnia 15 września 2011 oraz Nr XXXVII/798/17 z dnia 23 marca 2017.

 


 

Pobierz treść regulaminu  tutaj.