Rekrutacja

Rekrutacja do żłobków na rok 2017/2018


Rekrutacja 2017/2018 - ogłoszenie wyników

Wyniki rekrutacji dzieci do żłobków na rok 2017/2018 zostały opublikowane na podstronach żłobków w dniu 27.06.2017 r. (  http://wzz.wroc.pl/pl/zlobki - z menu wybieramy zakładkę konkretnego żłobka ).


Wykaz wolnych miejsc w rekrutacji 2017/2018 od 1 września 2017 roku.
żłobek adres liczba  wolnych miejsc szczegółowo liczba wolnych miejsc z podziałem na grupy wiekowe
Żłobek Nr 1 Lwowska 20, Wrocław
74 link do podstrony Złobka Nr 1 >
Żłobek Nr 2
Zemska 33, Wrocław
55 link do podstrony Żłobka Nr 2 >
Żłobek Nr 3
Białowieska 27, Wrocław
59 link do podstrony Żłobka Nr 3 >
Żłobek Nr 4
Kłodnicka 25, Wrocław
53 link do podstrony Żłobka Nr 4 >
Żłobek Nr 5
Dokerska 5, Wrocław
70 link do podstrony Żłobka Nr 5 >
Żłobek Nr 6
Krowia 1, Wrocław
37 link do podstrony Żłobka Nr 6 >
Żłobek Nr 7
Drukarska 9, Wrocław
57 link do podstrony Żłobka Nr 7 >
Żłobek Nr 8
Sądowa 6, Wrocław
84 link do podstrony Żłobka Nr 8 >
Żłobek Nr 9
Wrońskiego 13D, Wrocław
57 link do podstrony Żłobka Nr 9 >
Żłobek Nr 10 Brodatego 17, Wrocław
74 link do podstrony Żłobka Nr 10 >
Żłobek Nr 11 Hubska 39, Wrocław
77 link do podstrony Żłobka Nr 11 >
Żłobek Nr 12 Jugosłowiańska 83A, Wrocław
70 link do podstrony Żłobka Nr 12 >
Żłobek Nr 13 Wieczysta 107, Wrocław
97 link do podstrony Żłobka Nr 13 >
Żłobek Nr 14 Mulicka 4C, Wrocław
115 link do podstrony Żłobka Nr 14 >
Żłobek Nr 15 Łukowa 37, Wrocław
142 link do podstrony Żłobka Nr 15 >
Ogółem liczba wolnych miejsc w żłobkach : 1121  

I. Zarządzenie Prezydenta Miasta Wrocławia Nr 6644/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do żłobków wchodzących w skład Wrocławskiego Zespołu Żłobków oraz harmonogramu rekrutacji w 2017 r.

> pobierz treść zarządzenia [pdf]

II. Harmonogram rekrutaacji :

 

lp.
zadanie
termin

1.

Zamieszczenie na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w żłobkach w grupach wiekowych

28.04.2017 r.

2.

Przyjmowanie w żłobkach wniosków zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018

od 02 do 14 czerwca 2017 r. od godz. 10. 00 do godz. 15.00

3.

Ogłoszenie wyników rekrutacji w żłobkach w sposób ogólnie przyjęty

27 czerwca 2017 r.

4.

Podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2017/2018

28 czerwca do 07 lipca 2017 r.

5.

Wywieszenie listy dzieci przyjętych do żłobka w podziale na grupy

30 sierpnia 2017 r.

III. Kryteria rekrutacynje określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Wrocławia Nr 6644/17 z dnia 31 marca 2017 r. :

 § 2.

1. Przyjmowanie  dzieci  do  żłobków  odbywa  się  na  podstawie rekrutacji.

2. W rekrutacji,  o której mowa w ust. 1, mogą  uczestniczyć  dzieci, które  spełniają  łącznie  warunki: w  dniu  01  września  2017 r. mają ukończone  co najmniej   20   tygodni  życia  i  mają  stałe  miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.

3. W przypadku  większej  liczby dzieci  rekrutowanych do żłobka, niż liczba  miejsc  w żłobku  -  ustala się dodatkowe kryteria wraz z liczbą punktów do stosowania w postępowaniu rekrutacyjnym.

4. Kryteria dodatkowe wraz z liczbą punktów:

Nr kryterium
Kryteria dodatkowe Wartość punktowa
1. Wielodzietność rodziny dziecka 200
2. Niepełnosprawność dziecka 200
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców/prawnych opiekunów dziecka 200
4. Niepełnosprawność obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka 200
5. Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka 200
6. Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie 200
7. Objęcie dziecka pieczą zastępczą
200
8. Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie albo rodzic samotnie wychowujący dziecko pracują/pracuje lub studiują/studiuje w trybie dziennym lub prowadzą/prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.
50
9. Dziecko, którego tylko jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub studiuje w trybie dziennym lub prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą. 20
10. Dziecko, którego przynajmniej jeden z rodziców/prawnych opiekunów lub rodzic samotnie wychowujący dziecko rozliczył roczne zeznanie podatkowe PIT za rok 2016 lub złożył deklarację opodatkowania na rok 2017 w urzędzie skarbowym we Wrocławiu, w tym za pośrednictwem płatnika (nie dotyczy osób rozliczających się w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu) 30
11. Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego żłobka, do którego złożono protokół zgłoszenia (nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy pobyt w żłobku w roku, w którym odbywa się rekrutacja)
10

 

5. W  przypadku  uzyskania  w postępowaniu rekrutacyjnym równorzędnej liczby  punktów,  do żłobka  na  wolne  miejsca  w danej grupie wiekowejzostaną przyjęte dzieci najwcześniej urodzone.

6. Kryteria   dodatkowe,  określone  w  ust. 4,  mogą   być  ocenione wyłącznie   w  przypadku,   gdy   rodzice/prawni   opiekunowie   dziecka dobrowolnie złożą  dokumenty  potwierdzające występowanie tych kryteriów oraz  wyrażą  pisemną  zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją.

7. Do  żłobka nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 rekrutowane są wyłącznie dzieci z alergiami pokarmowymi.

IV. Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów wyszczególnione w zarządzeniu Prezydenta Miasta Wrocławia Nr 6644/17 z dnia 31 marca 2017 r. :

  § 3

1. Dokumentami     potwierdzającymi     spełnienie     kryterium zamieszkania  na  terenie  Wrocławia, są przedłożone do wglądu dokumenty potwierdzające   zamieszkanie    dziecka    przynajmniej    z    jednym z rodziców/prawnym opiekunem na terenie miasta Wrocławia, w tym:
  - dowód osobisty rodzica/prawnego opiekuna,
  - zaświadczenie potwierdzające meldunek stały  lub  czasowy dotyczące przynajmniej jednego z rodziców/prawnego opiekuna oraz dziecka,
  - inny  dokument potwierdzający zamieszkanie, np.  umowa najmu lokalu mieszkalnego.

2. Dokumentami  potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 4 są:
1) kryterium  nr 1  -  oświadczenie  rodzica o wychowywaniu  trojga  lub więcej dzieci, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) kryterium  nr 2, 3, 4 i 5 - aktualne  orzeczenie o niepełnosprawności lub   o   stopniu   niepełnosprawności   lub   orzeczenie  równoważne w  rozumieniu  przepisów   ustawy    z  dnia  27  sierpnia   1997 r.o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej   oraz  zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046) (do wglądu);
3) kryterium  nr 6  -  oświadczenie   o  samotnym  wychowywaniu  dziecka i niewychowywaniu  żadnego  dziecka  wspólnie z jego rodzicem złożone  przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej  prawomocnym  wyrokiem  sądu i osobę rozwiedzioną, którego wzór  stanowi załącznik  nr 2 do  zarządzenia  oraz prawomocny wyrok sądu  rodzinnego  orzekający  rozwód  lub separację lub akt zgonu (do wglądu);
4) kryterium  nr 7  -  dokument  poświadczający  objęcie dziecka  pieczą zastępczą  zgodnie  z  ustawą  z  dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu  rodziny  i  systemie pieczy  zastępczej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) (do wglądu);
5) kryterium nr 8 i 9:
   - zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
   - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej,
   - zaświadczenie  z  uczelni  zawierające  informacje   o stacjonarnym systemie studiów,
   - zaświadczenie  wydane  przez  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
6) kryterium    nr 10    –    oświadczenie   rodzica/prawnego   opiekuna wychowującego dziecko o rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego PIT albo  deklaracji  opodatkowania  w  Urzędzie  Skarbowym we Wrocławiu,którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;
7) kryterium    nr 11    –    oświadczenie   rodzica/prawnego   opiekuna poświadczające  spełnienie  kryterium, którego wzór stanowi załącznik nr 4 i 4a do zarządzenia.
3. Dokumentem potwierdzającym stan zdrowia dziecka w zakresie alergii pokarmowej jest zaświadczenie od lekarza alergologa.

V.  Zasady rekrutacji określone w ww. zarządzeniu :

§ 4

1. Warunkiem  udziału  w  rekrutacji jest wypełnienie i złożenie przez rodzica/prawnego  opiekuna  w wybranym żłobku „Wniosku zgłoszenia dziecka  do żłobka  na  rok  2017/2018”  wraz  z  kompletem  dokumentów o których mowa w § 3 zarządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia. (>pobierz)

3. Rekrutacja   prowadzona   jest   w  każdym  żłobku  przez  komisje rekrutacyjne powołane przez Dyrektora Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

4. Przyjmowanie  dzieci  do  żłobków  odbywa  się na podstawie liczby punktów uzyskanej w rekrutacji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5.

5. Liczba   punktów  rekrutacyjnych  jest  sumą  wartości  punktowych kryteriów  zaznaczonych  we „Wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018”    złożonym    w    wybranym    żłobku,    podpisanym   przez rodziców/prawnych   opiekunów,  potwierdzonych  dokumentami  określonymi w § 3  zarządzenia, sprawdzonymi   i   zatwierdzonymi   przez   komisje rekrutacyjne.
6. „Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018” składa się tylko  w  jednym  żłobku.  Złożenie  wniosku  w więcej niż jednym żłobku  skutkuje wykluczeniem z rekrutacji.

VI. Załączniki do zarządzenia Prezydenta Miasta Wrocławia Nr 6644/17  z dnia 31 marca 2017 r. :

> Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6644/17)

> Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 6644/17)

> Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego wychowującego dziecko o złożeniu rocznego zeznania podatkowego PIT w urzędzie skarbowym we Wrocławiu (Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6644/17)

> Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka (Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 6644/17)

> Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci (Załącznik nr 4a do zarządzenia nr 6644/17)

> Wniosek zgłoszenia dziecka do żłobka (Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 6644/17)

VII. Kontakt w sprawie rekrutacji :

1. Sekretariat Wrocławskiego Zespołu Żłobków : tel. 71/365 03 46

2. Kierowniczki żłobków : numery telefonów znajdą Państwo w zakładce Kontakt [bezpośrednie odnośniki do podstron żłobków nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

VIII. Umowa o świadczenie usług żłobka

Treść umowy do popbrania tutaj.