Usługi prawnicze

 

Wrocław: WZZ/ZP/U/2011
Numer ogłoszenia: 347723 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/U/2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi prawnicze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 5 ust. 1a, art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi prawnicze, polegające m.in. na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego a także wykonywaniu pozostałych usług prawniczych, tj.: sporządzaniu, opiniowaniu i realizacji umów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa autorskiego; sporządzanie opinii prawnych; opiniowanie wewnętrznych aktów normatywnych, itp. W zakresie usług prawniczych, polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego, lub jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa podstawę prawną udzielenia niniejszego zamówienia stanowi art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia oraz przesłanek wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki. W zakresie usług prawniczych, polegających na doradztwie prawnym podstawę prawną udzielenia niniejszego zamówienia stanowi art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym, zamawiający może wszcząć postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki także w innych uzasadnionych przypadkach niż określone odpowiednio w art. 67 ust. 1 ustawy, w szczególności jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków lub uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Ze względu na specyfikę działania Wrocławskiego Zespołu Żłobków niecelowe jest oddzielenie usług prawniczych od usług polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego. Należy przy tym wyjaśnić, że w niniejszym przypadku połączenie usług prawniczych polegających na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami lub doradztwie prawnym w zakresie zastępstwa procesowego z innymi usługami prawniczymi, jest racjonalne, z uwagi na celowość zapewnienia kompleksowej obsługi prawnej wynikającej ze specyfiki spraw i problemów prawnych związanych z działalnością Zamawiającego, a zatem dopuszczalne z punktu widzenia art. 5 ust. 3 PZP. W szczególności świadczenie kompleksowych usług prawniczych umożliwia szybsze i dogłębne pod względem merytorycznym rozwiązywanie spraw, co przekłada się na racjonalność wydatkowania środków na ww. usługi. Dotychczasowy Wykonawca prowadzi obsługę prawną WZZ doskonale znana jest mu specyfika tut zespołu. zwłaszcza jego organizacja i zakres działalności a także posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów samorządowych. Za racjonalnością kontynuacji współpracy z Wykonawcą przemawia także fakt, iż podmiot ten jest zaznajomiony z szeregiem postępowań administracyjnych i sądowych oraz innych spraw prowadzonych przez Zamawiającego. Utrzymanie ciągłości w zakresie doradztwa w wielu przypadkach, znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów mogących skutkować utratą środków publicznych, umożliwia zachowanie ciągłości realizowanych zadań oraz ich terminowe wykonywanie. Konieczność wdrożenia potencjalnego nowego Wykonawcy w rozpatrywane przez Zamawiającego zagadnienia, strukturę organizacyjną, specyfikę funkcjonowania oraz wszelkie akty wewnętrzne regulujące funkcjonowanie Zamawiającego prowadziłoby jedynie do spowolnienia wykonywanych usług prawniczych, obniżenia ich jakości, a jednocześnie niepotrzebnie angażowałoby pracowników Zamawiającego. Udzielenie zamówienia z wolnej ręki zmniejsza w sposób istotny potencjalne ryzyko strat, jakie powstałoby w przypadku powierzenia świadczenia usług prawniczych nowemu, niesprawdzonemu podmiotowi, a zatem uzasadnia prawidłowość decyzji o wyborze trybu zamówienia z wolnej ręki w przedmiotowej sprawie z uwagi na konieczność zapewnienia racjonalnego wydatkowania środków Zamawiającego przeznaczonych na finansowanie usług prawniczych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Kancelaria Radcy Prawnego Halina Fijałokwska, ul. Grudziądzka 112/6, 51-165 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.