Usługi w zakresie legalizacji, konserwacji i serwisowania wag kuchennych, magazynowych, lekarskich w obiektach WZŻ

 

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 82992-2012 z dnia 2012-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław
świadczenie usługi w zakresie konserwacji (przygotowania do legalizacji), legalizacji oraz serwisowanie (naprawy) wag kuchennych, magazynowych, osobowych (wagi lekarskie, niemowlęce, łazienkowe) wraz z przynależnymi odważnikami znajdujących...
Termin składania ofert: 2012-03-26


Wrocław: Usługi w zakresie legalizacji, konserwacji i serwisowania wag kuchennych, magazynowych, lekarskich w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Numer ogłoszenia: 105290 - 2012; data zamieszczenia: 04.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 82992 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie legalizacji, konserwacji i serwisowania wag kuchennych, magazynowych, lekarskich w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi w zakresie konserwacji (przygotowania do legalizacji), legalizacji oraz serwisowanie (naprawy) wag kuchennych, magazynowych, osobowych (wagi lekarskie, niemowlęce, łazienkowe) wraz z przynależnymi odważnikami znajdujących się w 15 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków Szczegółowy opis zamówienia stanowi wzór umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.43.00.00-8, 40.41.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.04.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bartłomiej Kumiega, ul. Czarnieckiego 1 lok. 8, 53-650 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7700,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 7095,30
 • Oferta z najniższą ceną: 7095,30 / Oferta z najwyższą ceną: 7727,70
 • Waluta: PLN.

 

 


 

 

 

Wrocław, dn. 29.03.2012

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

dla wartości zamówienia poniżej/powyżej 200 000 euro

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Zamawiający:

Wrocławski Zespół Żłobków

ul. Fabryczna 15

53-609 Wrocław

www.wzz.wroc.pl

 

Nazwa i numer (znak postępowania) nadane zamówieniu:

WZZ/ZP/U-12/2012

Usługi w zakresie legalizacji, konserwacji i serwisowania wag kuchennych, magazynowych, lekarskich w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków

 

Nazwa i adres wybranego Wykonawcy:

 

Bartłomiej Kumiega

Ul. Czarnieckiego 1 lok. 8

53-650 Wrocław

 

z ceną ofertową 7 095,30 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta w powyższym postępowaniu uzyskała największą ilość punktów – ze względu na najniższą cenę

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana zgodnie z zapisami art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

 

Informacje, zgodnie z art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający podaje w załączeniu.

 

Nazwa (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium "CENA"

 

 

nr oferty

 

nazwa siedziby,

adres Wykonawcy

liczba pkt w kryterium "cena" 

 

razem

1

Bartłomiej Kumiega

Ul. Czarnieckiego 1 lok.8

53-650 Wrocław

100

100

2

AGAW

Tomasz Ryniejski

Ul. Kniaziewicza 21/22

50-455 Wrocław

91,82

91,82

 

Informacja o wyborze

 

 

 


 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzz.wroc.pl


Wrocław: Usługi w zakresie legalizacji, konserwacji i serwisowania wag kuchennych, magazynowych, lekarskich w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Numer ogłoszenia: 82992 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie legalizacji, konserwacji i serwisowania wag kuchennych, magazynowych, lekarskich w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usługi w zakresie konserwacji (przygotowania do legalizacji), legalizacji oraz serwisowanie (naprawy) wag kuchennych, magazynowych, osobowych (wagi lekarskie, niemowlęce, łazienkowe) wraz z przynależnymi odważnikami znajdujących się w 15 obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków Szczegółowy opis zamówienia stanowi wzór umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50 % wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.43.00.00-8, 40.41.10.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • nie dotyczy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na konserwacji, legalizacji lub serwisowaniu (naprawach) wag, wykonaną w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż 5 tys. zł:
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • nie dotyczy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • nie dotyczy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT, (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usług objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). 2) W przypadku zmiany stawek obowiązujących w dniu podpisania umowy w okręgowym urzędzie miar, Zamawiający dopuszcza zmianę kwoty maksymalnego wynagrodzenia o kwotę różnicy w opłatach za legalizację. 2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu za wyjątkiem § 12 ust 6.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2012 godzina 10:00, miejsce: osobiście w Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, (Sekretariat) lub b) można przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 Pliki do pobrania:

SIWZ

Zalacznik nr 2

 

Informacja o wyborze