Usługi medyczne

 Wrocław, dnia 24.11.2011r.

 WZZ/ZP/ 121/2011

  OGŁOSZENIE   O  WYBORZE

Wrocławski Zespół Żłobków  informuje  iż  przetarg  nieograniczony na usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne) pracowników Wrocławskiego Zespołu Żłobków” znak sprawy WZZ/ZP/U-4/2011 ogłoszony dnia 13.10.2011 najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma .

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Oławska 14,  50-123 Wrocław

 

 WYKAZ OFERT CENY I PUNKTACJA  Wpłynęło 6 ofert

L.p

Nazwa firmy

Cena brutto

Ilość punktów

1.

NZOZ „ZAWIDAWIE”  Sp. z o.o.  ul. B. Krzywoustego 290, 51-312 Wrocław

39 950,00

61,00

2.

HiH Prywatna Przychodnia NZOZ ul. M. Kromera 2, 51-163 Wrocław

30 950,00

78,00

3.

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

ul. Oławska 14,  50-123 Wrocław

24 175,00

100,00

4.

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A

 ul. Legnicka40, 53-674 Wrocław

36 480,00

66,00

5.

POLMED S.A  os Kopernika 21 , 83-200 Starogard Gd.

32 450,00

74,00

6.

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ

ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław

33 500,00

72,00

Zgodnie z art. 94 ust. 1, 2  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  30.11.2011


Wrocław: WZZ/ZP/U-4-/2011

Numer ogłoszenia: 269931 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/U-4-/2011.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W okresie objętych zamówieniem tj. październik 2011 r. - wrzesień 2012 r. - zakłada się objęciem badaniami lekarskimi 250 osób i sanitarno-epidemiologicznymi 190 osób. Faktyczna ilość zlecanych usług wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie. W okresie objętym zamówieniem przewiduje się wykonanie następujących badań z podanymi szacunkowymi ilościami: 3.1.Badania wstępne dla 50 Osób obejmujące: 1)Badania sanitarno - epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia i wpisem do książeczki zdrowia , 2)RTG klatki piersiowej, 3)Badania okulistyczne, 4)Badania laboratoryjne podstawowe (OB, morfologia, mocz, cukier), 3.2.Badania okresowe dla 170 osób obejmujące: 1)Badania sanitarno - epidemiologiczne z wydaniem orzeczenia i wpisem do książeczki zdrowia, 2)RTG klatki piersiowej, 3)Badania okulistyczne, 4)Badania laboratoryjne podstawowe (OB, morfologia, mocz, cukier), 3.3. Badania kontrolne dla 30 Osób obejmujące: 1)RTG klatki piersiowej, 2)Badania okulistyczne, 3)Badania laboratoryjne podstawowe (OB, morfologia, mocz, cukier)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

20%

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.10.00.00-0, 85.12.10.00-3, 85.14.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej umowy podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem ust. 3 i 4. 3. Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w przypadku: 1) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, 2) zmian formalno-organizacyjnych. 4.W przypadku zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT, (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla usługi objętej zamówieniem), Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). 5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul. Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

SIWZ + Załączniki

ZMIANA   SIWZ

ZMIANA  SIWZ II

ODPOWIEDZI

ZMIANA   SIWZ  III