Wyposażenie

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wzz.wroc.pl


Wrocław: Zakup wyposażenia dla Wrocłąwskiego Zespołu Żłobków
Numer ogłoszenia: 398372 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia dla Wrocłąwskiego Zespołu Żłobków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup mebli, sprzętu medycznego, art. pościelowych, zabawek. Dokładne ilości i opis znajdują się w farmularzach asortymentowo-ilościowych.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zakup mebli, sprzętu medycznego, art. pościelowych, zabawek.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 33.10.00.00-1, 39.51.20.00-4, 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferowane wyroby muszą posiadać atesty dotyczące bezpieczeństwa i higieny użytkowania jako wyroby bezpieczne dla dzieci do lat 5 zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275) wydane przez niezależne jednostki certyfikujące akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, a wyroby z pakietu nr 3 muszą być wpisane do rejestru wyrobów medycznych z deklaracją CE, bądź certyfikatem ISO wydanymi przez niezależne instytucje

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany obowiązującej wysokości stawki podatku VAT, (jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki dla dostaw objętych zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy zmiany stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za dostawy,których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano). 4.Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie przedmiotowym, polegające na: a) zastąpieniu produktu objętego umową odpowiednikiem o nie gorszej jakości, w przypadku: - zaprzestania wytwarzania wyrobów objętych umową, pod warunkiem zachowania ceny nie wyższej niż cena wyrobu objętego umową. - przedłożenia przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem zaproponowania ceny nie niższej od ceny wyrobu objętego umową.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, sekretariat Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble dziecięce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Meble dziecięce.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kształtki meblowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ksztłtki meblowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sprzęt medyczny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: waga niemowlęca, lampy bakteriobójcze.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Artykuły pościelowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Artykuły pościelowe.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.20.00-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zabawki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zabawki.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Meble administracyjne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Meble administracyjne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

ZAŁĄCZNIK

UWAGA ZMIANA SIWZ

NOWY  ZAŁĄCZNIK

NOWY ZALĄCZNIK

 

POPRAWIONY SIWZ 

Wykaz poprawek

ogłoszenie wyniku