wyposazenie apteczek

Wrocław, dnia 16.02.2012r.

PROTOKÓŁ WYBORU
DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na dostawę Zakup materiałów do wyposażenia apteczek oraz produktów do pielęgnacji ciała wraz z dostawą w celu prawidłowego funkcjonowania Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na zadania NR WZZ/ZP/D-2/2012


Zamawiający – Wrocławski Zespół Żłobków zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. z Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do zadania nr 1, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 3 firmy:

Medycyna Biuro Handlowe DUO MED. Mariusz Migacz Al. Korfantego 8 40-004 Katowice która wykona w/w zadanie za kwotę 3.824,40 zł netto 4.177,21 zł brutto

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w w/w zadaniu najwyższa ilość punktów tj. za kryterium
„cena” 100 pkt., proponując najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w ww. postępowaniu zostały złożone oferty firm:

Oferta nr 1:     M-PHARMA S.C. Izabella Mundrak, Michał Mundrak ul. 3 Maja 16, 87-800 Włocławek, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 72,31 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 4:  PPHU „SPECJAŁ” Sp. Z o.o. ul. Ciepłownicza 8, 35-322 Rzeszów, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 95,08 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 5:  BOXMET MEDICAL Sp. Z o.o. Piskoszów 51, 58-250 Pieszyce, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 73,32 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie do zadania nr 2, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 firmy:

M-PHARMA S.C. Izabella Mundrak, Michał Mundrak ul. 3 Maja 16, 87-800 Włocławek, która wykona w/w zadanie za kwotę 36.351,02 zł netto 44.440,38 zł brutto

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w w/w zadaniu najwyższa ilość punktów tj. za kryterium
„cena” 100 pkt., proponując najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w ww. postępowaniu zostały złożone oferty firm:

Oferta nr 2: W&A Adam Wasilewski ul. Powstańców WLKP 47/5 63-800 Gostyń , uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 89,34 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 3: Medycyna Biuro Handlowe DUO MED. Mariusz Migacz Al. Korfantego 8 40-004 Katowice, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 61,98 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ


W związku z powyższym Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu i zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza firmę Medycyna Biuro Handlowe DUO MED. Mariusz Migacz Al. Korfantego 8 40-004 Katowice oraz firmę M-PHARMA S.C. Izabella Mundrak, Michał Mundrak ul. 3 Maja 16, 87-800 Włocławek do podpisania umowy w dniu 24 lutego 2012r w siedzibie Zamawiającego WZZ ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław w godzinach 12.00-14.00

odpowiedzi na pytania 10.02.2012

Wrocław, 09.02.2012 r.

 

 

                                                                                              Wszyscy oferenci

 

Dotyczy przetargu na: na zakup materiałów do wyposażenia apteczek oraz produktów do pielęgnacji ciała, sprawa nr  Nr  WZZ/ZP/D-2/2012

 

 

Wrocławski Zespół Żłobków odpowiada na zadane pytania.

 

1)       Pytanie  nr 1 Zadanie 2 – Chusteczki nawilżane

Czy Zamawiający w punkcie 4. Chusteczki nawilżane potrzebuje 3380 opakowań chusteczek a’ 72?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potrzebuje 3380 opakowań chusteczek nawilżanych po 72 szt chusteczek w każdym opakowaniu jednostkowym.

 

2)       Pytanie  nr 2 Zadanie 2 – Chusteczki higieniczne

Czy Zamawiający w punkcie 5. Chusteczki higieniczne potrzebuje 3080 opakowań chusteczek a’ 100?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potrzebuje 3080 opakowań chusteczek higienicznych po 100 szt chusteczek w każdym opakowaniu jednostkowym.

 

3)       Pytanie  nr 3 Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 6 ochraniacze na obuwie wykończone gumką, włókninowe 25g/m2 pakowane po 50 par?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza ochraniacze włókninowe 25g/m2

 

4)       Pytanie  nr 4 Zadanie  2

Czy zamawiający dopuści w punkcie 3 „krem ochronny”, krem bambino 75 ml?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza krem w proponowanych opakowaniach. Ilość po przeliczeniu wyniosłaby 184 opakowania.

 

 Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy postępowania

Zamawiający zawiadamia, że  nie  przedłuża terminu składania ofert.

 

======================

  Wrocław, 09.02.2012 r.

 

                                                                                             Wszyscy oferenci

 

  dotyczy przetargu na: na zakup materiałów do wyposażenia apteczek oraz produktów do pielęgnacji ciała, sprawa nr  Nr  WZZ/ZP/D-2/2012

  

Zamawiający prostuje numer załącznika do SIWZ.:

 

Jest: Załącznik pn. „ Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia ma nr 3, winien mieć nr 2A.

 

Dodatkowo zamieszczamy załącznik nr 5 –„ Doświadczenie zawodowe” 

 

===========================

Wrocław: WZZ/ZP/D-2/2012 wyposażenie apteczek
Numer ogłoszenia: 35308 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZZ/ZP/D-2/2012 wyposażenie apteczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa materiałów wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, oraz zakup produktów do pielęgnacji ciała w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Dostawy dodatkowe artykułów o podobnym asortymencie w ilościach nie przekraczającej 20% wyliczonego zapotrzebowania.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.00.00-3, 33.70.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonanie w ostatnich 3 latach, lub jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie minimum jednego zamówienia o wartości minimum 50% składanej oferty.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

potwierdzony wzór umowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza zmianę maksymalnego wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT, 2) Zaistnienia innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nieodnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 3) Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocłąwski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocłąwski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Materiały wyposażenia apteczek.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis i ilości znajdują się w załączniku Zestawienie kosztów zadania 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: produkty do pielęgnacji ciała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup kremów antyseptycznych, ochronnych, zasypek w ilościach podanych w załączniku pn. Zestawienie kosztów działania 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.70.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2012.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ

formularz as. cenowy

doswiadczenie zawodowe