Zakup usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji

 

 

Wrocław, dnia 27.01.2012r.

OGŁOSZENIE
o wyborze wykonawcy


DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na kompleksowe usługi zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków
NR WZZ/ZP/U-2/2012    


Zamawiający – Wrocławski Zespół Żłobków zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. z Nr 113, poz. 759 ze zm), zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 8 firmy:
ANTICULEX Krzysztof Biegański ul. Pilotów 23, 64-100 Leszno, która oferuje wykonanie zamówienia za kwotę:
a)    Deratyzacja obowiązkowa 1 wizyta w żłobkach ogółem 1.687,68 zł netto, 2.075,75 zł., brutto.
b)    Dezynsekcja/m² 0,05 zł netto, 0,06 zł brutto.
c)    Dezynfekcja/m² 0,05 zł netto, 0,06 zł brutto
d)    Deratyzacja na zlecenie 1 wizyta w żłobkach ogółem 800,00 zł netto, 984,00 zł. brutto

Uzasadnienie: Wykonawca otrzymał w w/w zadaniu najwyższa ilość punktów tj. za kryterium
„cena” 86,85 pkt., proponując najniższą cenę oraz spełnił warunki określone w SIWZ

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 92 ust.1 pkt. 1 w ww. postępowaniu zostały złożone oferty firm:

 Oferta nr 1:     Ryszard Rubaj „RYSZMAR” Firma Ogólnobudowlana ul. Na Szańcach 10a/9, 50-320 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 20,01 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ
Oferta nr 2:     „ZPHU Leader” Kaczmarek Andrzej, Kaczmarek Sławomir ul. Macedońska 17/19, 51-113 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 29,11 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 3:     „Chem-Insekt” UH Zakład DDD ul. Piękna 78, 50-506 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 39,26 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 4:     „Solinex-Tępienie szkodników” Halina Kuzynowska ul. Kwiska 212, 54-210 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 34,00 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 5:     VACO Sp z o.o. ul. Ostrowskiego 9, 53-238 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 52,94 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 6:     Jan Francuz Zakład Zwalczania Szkodników Żywności al. Kasprowicza 78A, 51-145 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 24,00 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 7:     Radosław Wolnicki RADPOL ul. Szczepińska 4/36, 53-655 Wrocław, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 39,45 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 9:     DERTEX DDD Joanna Sordyl ul. Bielska 84, 43-384 Jaworze, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 25,67 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Oferta nr 10:     INPESTSERVICE Krzysztof Kondrajczak ul. Brzeska 31, 49-314 Pisarzowice, uzyskując w/w zadaniu za kryterium „cena” 52,13 pkt. oraz spełniła określone warunki w SIWZ

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poprawił omyłki rachunkowe zgonie z art. 87 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w ofertach numer 2, 5, 9.

W związku z powyższym Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu i zaprasza firmę ANTICULEX Krzysztof Biegański ul. Pilotów 23, 64-100 Leszno do podpisania umowy w dniu 03 lutego 2012r w siedzibie Zamawiającego WZZ ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław w godzinach 7.30-15.30

 

 

 


 

 

Wrocław: Zakup usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków
Numer ogłoszenia: 11387 - 2012; data zamieszczenia: 11.01.2012


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków , ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzz.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne usługi w zakresie dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji w obiektach Wrocławskiego Zespołu Żłobków własnymi środkami. Usługa deratyzacji będzie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami: Wrocławską Uchwałą Nr XXXII/1089/09 RMW z 19 marca 2009r. oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wrocławia Nr 7645/09 z dnia 8 października 2009r. tj. dwa razy do roku w przedziale czasowym od 15 kwietnia do 15 maja oraz od 15 października do 15 listopada. Dezynsekcja, deratyzacja według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Dezynsekcją, dezynfekcją i deratyzacją zostanie objętych 16 placówek (15 żłobków oraz budynek administracyjny) według poniższego wykazu: Zaleca się wizję lokalną za wcześniejszym uzgodnieniem z kierownikiem placówki Żłobek Nr 1 ul. Lwowska 20 Jadwiga Łepkowska 71/ 361-53-31 Żłobek Nr 2 ul. Zemska 33 Grażyna Doroszewicz 71/ 357-74-15 Żłobek Nr 3 ul. Białowieska 27 Anna Pawlińska 71/ 355-16-77 Żłobek Nr 4 ul. Kłodnicka 25 Jolanta Czyżycka 71/ 351-86-42 Żłobek Nr 5 ul. Dokerska 5 Krystyna Smoderek 71/ 373-84-01 Żłobek Nr 6 ul. Krowia 1 Marta Staszewska 71/ 344-61-15 Żłobek Nr 7 ul. Drukarska 9 Lucyna Machoń 71/ 367-23-45 Żłobek Nr 8 ul. Sądowa 6 Ewa Banaś 71/ 343-56-44 Żłobek Nr 9 ul. Wrońskiego 13d Irena Wójcikowska 71/ 328-30-58 Żłobek Nr 10 ul. Brodatego 17 Żaneta Józek 71/ 329-68-65 Żłobek Nr 11 ul. Hubska 39 Anna Grabowska-Gnych 71/ 367-62-70 Żłobek Nr 12 ul. Jugosłowiańska 83a Krystyna Dumitrescu 71/ 325-97-99 Żłobek Nr 13 ul. Wieczysta 107 Wanda Kopeć 71/ 336-19-31 Żłobek Nr 14 ul. Mulicka 4c Anna Zielińska 71/ 345-66-15 Żłobek Nr 15 ul. Łukowa 37 Mirosława Lizak 71/ 356-07-77 Budynek Administracyjny ul. Fabryczna 15 71/ 358-46-46 2.Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie metod zwalczania szkodników zgodnie z zasadami GMP, GHP, HACCP na początku realizacji umowy i w czasie jej obowiązywania, sporządzając protokół ze szkolenia pracowników, zawierający: 1)data i miejsce wykonania przeszkolenia, 2)zakres przeszkolenia 3)imiona i nazwiska osób przeszkolonych 4)pieczęć i podpis osoby wykonującej usługę. 3.Wymienione wyżej zadania Wykonawca realizować będzie poprzez monitoring w tym: 1)prowadzenie kontroli występowania szkodników oraz wykonanie deratyzacji dwa razy w roku, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wrocławia Nr 7645/09 z dnia 8 października 2009r. oraz w razie rzeczywistego zapotrzebowania; 2)w przypadku stwierdzenia występowania insektów oraz gryzoni wykonanie dezynsekcji lub/i dezynfekcji lub/i deratyzacji i przeprowadzenie kontroli, co 14 dni; oraz według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 4.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ofercie wykaz środków, jakie będzie stosował wraz z certyfikatami. Wykonawca ma wskazać, co najmniej środki przeznaczone do zwalczania: karaluchów, prusaków, myszy, szczurów, mrówek, owadów w znaczeniu sanitarnym. Zamawiający wymaga by wszystkie stosowane przez Wykonawcę środki były dopuszczone do używania i posiadały aktualną rejestrację PZH i MZ. Oferowane środki muszą być nieszkodliwe dla ludzi (zwłaszcza dzieci w wieku do lat 3). W przypadku wycofania środka wykazanego z obrotu, Wykonawca zobowiązany będzie poinformować pisemnie o powyższym Zamawiającego, wskazać środek zastępczy (nazwę środka i nazwę producenta środka wraz z certyfikatem), który będzie stosowany oraz dostarczyć na własny koszt Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie tego środka do użytkowania na terenie RP oraz rejestrację PHZ oraz MZ. 5.Termin realizacji zamówienia 1)Sukcesywnie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r. 2)Wykonawca wykona usługę dezynsekcji lub/i dezynfekcji lub/i deratyzacji w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego o pojawieniu się szkodników, dostarczając protokół wykonania usługi sporządzany przez Wykonawcę, zawierający, co najmniej następujące informacje: datę przeprowadzenia usługi dezynsekcji lub/i dezynfekcji lub/i deratyzacji, wskazanie miejsc w metrażach, w których usługa została przeprowadzona, stwierdzając, że dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja została przeprowadzona prawidłowo/nieprawidłowo, nazwy środków, które zostały użyte, podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. A także przeprowadzi kontrolę, co 14 dni oraz udzieli 3 miesięcznej gwarancji. 6.Zaoferowana cena oferty musi uwzględniać wszystkie wyszczególnione powyżej warunki. Termin płatności do 30 dni od dnia otrzymania faktury. 7.Wykonawca zagwarantuje niezmienność cen jednostkowych określonych w zestawieniu kosztów zadania oraz oferty stanowiącym załącznik nr 1 i 3 do SIWZ w trakcie trwania umowy z zastrzeżeniem zapisów zawartych w rozdziale XVI.3 niniejszej SIWZ oraz na zasadach wskazanych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Przewiduje się zamówienia uzupełniające z zakresu dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 Prawo Zamówień Publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.92.10.00-9, 90.92.20.00-6, 90.92.30.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

    Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnił

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wyrobów podobnego rodzaju, o wartości minimum 50% wartości składanej oferty.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

    III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

    III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

    III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
        nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy, w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: a) przedłużenia terminu realizacji w następujących sytuacjach: - zawieszenia usług przez Zamawiającego, - z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej, - w przypadku konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie udzielania zamówienia podstawowego. b) inne zmiany: - jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko, - możliwa jest zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego, - jeżeli nastąpi ustawowa zmiana przepisów podatkowych, w tym wysokości podatku VAT, wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT, obowiązującej na dzień wystawienia faktury ( powstania obowiązku podatkowego ). W takiej sytuacji nie jest wymagane sporządzenie aneksu do umowy. 2. Warunki dokonywania zmian : a) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c) forma pisemna pod rygorem nieważności, w formie aneksu do umowy. 3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem powyższych zasad podlega unieważnieniu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzz.wroc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wrocławski Zespół Żłobków ul Fabryczna 15 53-609 Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2012 godzina 09:30, miejsce: Wrocławski Zespół Żłobków ul Fabryczna 15 53-609 Wrocław, Sekretariat Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załaczniki do pobrania:

SIWZ

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 2 A

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5

Pytania i odpowiedzi